• Aktualności

      • Dyżur wakacyjny

      • Zgłoszenia na dyżur wakacyjny od 31.05 - 11.06 2021 w godzinach 8.00-16.00

       ZARZĄDZENIE NR 2/2021

       DYREKTORA PRZEDSZKOLA nr 7 w Zalesiu Górnym

       z dnia 12.03.2021

       Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe
        (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) zarządzam co następuje:

       § 1

       Ustalam następujące zasady dyżurów wakacyjnych w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym

       § 2

       Warunkiem zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie karty zgłoszenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

       § 3

       Termin składania kart zgłoszenia trwa od 31 maj  2021 r. do 11 czerwca 2021 r. w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

       Pierwszeństwo w naborze mają dzieci z danej placówki.

        § 4

       O przyjęciu dziecka decyduje dokonanie w dniach 12.06.2021r. – 18.06.2021 r. opłaty za wyżywienie na wskazany rachunek bankowy Przedszkola oraz dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu do dnia 21 czerwca 2021r.

       § 5

       Brak uiszczenia opłaty i dostarczenia potwierdzenia przelewu we wskazanym § 4 terminie oznacza rezygnację z miejsca.

       § 6

       Przyjęcie na dyżur wakacyjny dziecka, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w   § 3 terminu, może nastąpić wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

       § 7

       Wysokość opłat:

       1. opłata z wyżywienie – iloczyn ilości dni dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu i wysokości dziennej stawki żywieniowej, która wynosi 10,00 zł., płatne z góry. Rezygnacja z dyżuru bądź nieobecność dziecka nie skutkuje zwrotem opłaty;
       2. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – kwota płatna w terminie 7 dni po zakończeniu dyżuru na rachunek bankowy wskazany przez Przedszkole, wg faktycznej ilości godzin pobytu dziecka. Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem należnych odsetek.

       § 8

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       Terminy dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

       I termin  01.07. – 16.07.2021 proponowane placówki P 3, P 5 (CEM), P 7 łącznie 19 oddziałów

       dodatkowo oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP Głosków i SP Jazgarzew

       II termin 19.07 – 31.07. 2021 proponowane placówki  P 2, P 6, P 10 łącznie 15 oddziałów

       dodatkowo oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP 3 i SP Zalesie Górne

       III termin 02.08. – 14.08.2021 proponowane placówki  P 8, P 9, P 1 łącznie 16 oddziałów

       dodatkowo oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP 5 i SP Złotokłos

       IV termin 16.08. – 27.08.2021 proponowane placówki P 4, P 11 łącznie 15 oddziałów

       dodatkowo oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP 1