• 5 Wilczki


   • Od marca Plany miesięczne będą zamieszczane tylko na platformie TEAMS.

    Tam też zdjęcia z zająć, filmiki i dużo informacji. 

    Zapraszam do logowania i oglądania co nowego dzieje się w grupie.

         Planeta dzieci. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – luty. Grupa V WILCZKI

     

    Tematy tygodniowe:

        1.SIŁY PRZYRODY

    2.CZTERY ŻYWIOŁY

    3.WIELKA WYPRAWA

    4.NASZE PODRÓŻE

    Cele ogólne:

    • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;
    • rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów piosenek, słownictwa w języku angielskim;
    • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
    • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;
    • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia polarnik, igloo, Inuita, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp. oraz wprowadzanie liter r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
    • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segre­gacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);
    • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;
    • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
    • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
    • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
    • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Cztery żywioły”, „Mroźne marzenie”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
    • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
    • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
    • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS;
    • Działania na cały miesiąc:
    • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności radzenia sobie z emocjami, panowania nad nimi;
    • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategii w sytuacjach trudnych emocjonalnie;
    • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy z powitankami, np. „Jak to miło”, „Na raz…”, „Powitanie przyjaciół”, „Liczby”;
    • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
    • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść do ogrodu, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
    • codzienny pobyt na świeżym powietrzu ; wyrabianie nawyku uważnego obserwowania otoczenia, odkrywania zmian zachodzących wraz z nadejściem nowej pory roku;
    • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym;
    • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
    • zestawy ćwiczeń porannych nr 11, 12;

                    zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 11, 12.

    W poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (OCHRONA PRZYRODY, ODKRYWANIE).

    W  czwartek – religia

    W czwartki i piątki – język angielski

    Muzykoterapia – realizacja planu rocznego

     

    Planeta dzieci. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – styczeń. Grupa V WILCZKI

                               

     Tematy tygodniowe:

        1.PŁYNIE CZAS

    2.MŁODSI I STARSI

    3. SPORT TO ZDROWIE

    4.DBAM O ZDROWIE

    Cele ogólne:

    • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
    • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;
    • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
    • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
    • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
    • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
    • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
    • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
    • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci ; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me­lodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
    • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;
    •  kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

     

    Działania na cały miesiąc:

    • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności radzenia sobie z emocjami, panowania nad nimi;
    • zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;
    • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Gdy się rączki spotykają”, „Motek”;
    • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;
    • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
    • codzienny pobyt na świeżym powietrzu –, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu
    • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym – korzystanie z uroków zimy; prowadzenie zabaw na śniegu  (przy sprzyjającej pogodzie), np. wykonywanie aniołków na śniegu, marsz po śladach, slalom między drzewami, lepienie kul śniegowych, rzut śnieżkami do celu, marsz po śladach
    •  „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
    • zestawy ćwiczeń porannych nr 9, 10;
    • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10

     

    W poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (POMOC, UCZCIWOŚĆ).

    W  czwartek – religia

    W czwartki i piątki – język angielski

    Muzykoterapia – realizacja planu rocznego

     

    Planeta dzieci. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy –grudzień. Grupa V WILCZKI

     

    Tematy tygodniowe:

        1.NADCHODZI ZIMA

    2.CORAZ ZIMNIEJ

    3. ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

    4.WESOŁYCH ŚWIĄT

     

     

     

     

     

    Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:

     

            rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;

            poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;

            rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;

            rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;

            stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

            rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;

            rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;

            wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;

            rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.

            budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;

            kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;

            rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta” –  zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;

            kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;

            stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;

            rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania  np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;

            rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

     

    Działania na cały miesiąc:

            zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw, szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;

            stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Powitanie z gestem”, „Na powitanie” ;

            kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;

            wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść do ogrodu, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;

            codzienny pobyt na świeżym powietrzu –  obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu (zwrócenie uwagi na dymiące kominy), obserwowanie świątecznych ozdób na budynkach, wysta­wach sklepowych, podawanie ich nazw, wizyty w ogrodzie przedszkolnym;

            zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym – lepienie kul śniegowych, rzut śnieżkami do celu, marsz po śladach;

            „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;

            zestawy ćwiczeń porannych nr 7, 8;

            zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 7, 8.

     

     

     

    W poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻYCZLIWOŚĆ ).

    W  czwartek – religia

    W czwartki i piątki – język angielski

     

    Muzykoterapia – realizacja planu rocznego

     

     

     

    Planeta dzieci. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy –październik/ listopad. Grupa V WILCZKI

     

    Temat tygodnia: 26 – 30.X. Nasza mała ojczyzna

                               2 – 6.XI.  Mój dom – Polska

                      9 – 13.XI. Moje hobby

                                16 – 20.XI. Ulubione zajęcia

     

    Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:

    • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
    • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
    • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
    • poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.
    • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
    • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi po­prawnej stylistycznie;
    • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
    • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek;
    • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw w KDS;
    • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci , rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
    • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
    • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce

     i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;

    • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji;
    • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości –  odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań

    w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;

    • rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.

     

     

     

     

    Działania na cały miesiąc:

    • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych

     i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw, szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;

    • rozwijanie przedsiębiorczości przez np. decydowanie o zagospodarowaniu i aranżowanie przestrzeni w sali, wspólne tworzenie okazjonalnych kącików tematycznych;
    • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji ;
    • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
    • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć;
    • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym;
    • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
    • zestaw ćwiczeń porannych;
    • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
    • zajęcia wyrównawcze i rozwijające.

     

    W poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (PATRIOTYZM,   WYOBRAŹNIA  ).

    W  czwartek – religia

    W czwartki i piątki – język angielski

    Muzykoterapia – realizacja planu rocznego

     

     

     

     

     

   brak danych