• 1 Wróbelki

   • Od marca Plany miesięczne będą zamieszczane tylko na platformie TEAMS.

    Tam też zdjęcia z zająć, filmiki i dużo informacji. 

    Zapraszam do logowania i oglądania co nowego dzieje się w grupie.

     

     

    Planeta dzieci. Trzylatek. Miesięczny plan pracy – luty 2021 „Wróbelki”

     

    Tematy tygodniowe :

     

    1. Siła przyrody
    2. Cztery Żywioły
    3. Wielka wyprawa
    4. Nasze podróże

     

    Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

    • uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka;
    • rozumienie pojęcia czyste powietrze;
    • wczuwanie się w emocje drugiej osoby i rozpoznawanie ich;
    • poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek;
    • rozumienie pojęć przyrodniczych;
    • ćwiczenia komunikacji w oparciu o piosenkę i wiersz;
    • odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła;
    • doskonalenie spostrzegawczości;
    • kształtowanie poszanowania dla środowiska;
    • rozwijanie doświadczeń sensorycznych;
    • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych;
    • wdrażanie do przestrzegania reguł;
    • poznanie kolejności działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i wody;
    • ćwiczenie rozróżniania kolorów;
    • nabywanie gotowości do pomocy rodzicom w sadzeniu i pielęgnacji roślin;
    • rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi;
    • uświadamianie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach;
    • rozwijanie zainteresowań badawczych;
    • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego;
    • doskonalenie kompetencji językowych;
    • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem;
    • umiejętność postępowania w styczności z ogniem;
    • nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa;
    • ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów;
    • zapoznanie z instrumentem muzycznym – harfą;
    • dostrzeganie podobieństw między dźwiękami instrumentów a odgłosami natury;
    • budzenie wrażliwości muzycznej;
    • zdobywanie nowych doświadczeń z materiałem sypkim;
    • rozwijanie zdolności kreowania obrazu z dostępnych materiałów przyrodniczych;
    • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką;
    • rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych;
    • kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji;
    • wyrażanie samoekspresji w różnych formach aktywności;
    • rozwijanie umiejętności językowych;
    • ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników;
    • nabieranie odwagi w kontaktach językowych z ludźmi odmiennej narodowości;
    • nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem;
    • doskonalenie umiejętności zapamiętywania;
    • umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw;
    • próba rozumienia zjawiska rozchodzenia się fal dźwiękowych;
    • ozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem i ruchem;
    • rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych;
    • zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa;
    • rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowywania maski;
    • czerpanie satysfakcji z zabaw plastycznotechnicznych;
    • poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy;
    • nabywanie odwagi;
    • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
    • doskonalenie umiejętności językowych;
    • wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem;
    • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich;
    • nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów;
    • kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
    • ćwiczenie w układaniu, odtwarzaniu rytmów;
    • dostrzeganie zmian charakteru muzyki;
    • dostosowanie ruchów tanecznych do tempa;
    • wyzwalanie naturalnej ekspresji w tańcu;
    • pobudzanie percepcji wzrokowej i dotykowej;
    • rozwój umiejętności manualnych;
    • doświadczanie pracy z różnorodnym materiałem.

     

    Zadania do codziennej realizacji:

    • Zabawy dowolne w sali:
    • zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
    • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
    • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
    • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
    • stwarzanie miłej atmosfery;
    • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.
    • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
    • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
    • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
    • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
    • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
    • wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
    • budowanie radosnej atmosfery;
    • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
    • stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
    • Zabawy z powitanką „Na powitanie” zabawa ruchowa integrująca grupę;
    • Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
    • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
    • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
    • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

     

    W czwartki i piątki – język angielski

    We wtorki – Grawitacja

    Muzykoterapia – realizacja planu rocznego

     

     

     

    Planeta dzieci. Trzylatek. Miesięczny plan pracy – styczeń  2021 grupa I „Wróbelki”

     

     

    Tematy tygodnia:

     

    1. Płynie czas
    2. Młodsi i starsi
    3. Sport to zdrowie
    4. Dbam o zdrowie

     

    Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

    • poznanie tradycji witania Nowego Roku;
    • rozwijanie umiejętności aktorskich;
    • odczuwanie wspólnej radości;
    • poznanie nazw dni tygodnia;
    • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
    • odczuwanie życzliwości dla innych osób;
    • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
    • dostrzeganie różnic w porach roku;
    • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;
    • rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
    • rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki;
    • wdrażanie do reagowania na polecenia;
    • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
    • kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;
    • rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych;
    • rozumienie pojęcia rodzina;
    • nazywanie członków rodziny;
    • zacieśnianie więzi rodzinnych;
    • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
    • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
    • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć;
    • odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
    • rozwijanie spostrzegawczości;
    • zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień;
    • eksperymentowanie z dźwiękiem;
    • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
    • kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch;
    • rozwijanie pomysłowości i kreatywności;
    • doskonalenie sprawności manualnych;
    • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;
    • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
    • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
    • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
    • ćwiczenie umiejętności na sylaby;
    • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
    • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
    • umiejętność odróżniania pary od jednostki;
    • przybliżanie wartości zabawy w parach;
    • taniec cwałem bocznym po kole;
    • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
    • zgodne współdziałanie w zabawie;
    • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;
    • kształtowanie inwencji twórczej;
    • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
    • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;
    • nauka unikania zagrożeń;
    • poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze;
    • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
    • określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;
    • rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
    • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
    • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;
    • dbanie o siebie w każdej sytuacji;
    • poznanie własnych możliwości ruchowych;
    • doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań;
    • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;
    • tworzenie przestrzennych kompozycji;
    • stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy;

     

    Zadania do codziennej realizacji:

    • Zabawy dowolne w sali:
    • zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
    • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
    • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
    • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
    • stwarzanie miłej atmosfery;
    • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.
    • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
    • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
    • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
    • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
    • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
    • wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
    • budowanie radosnej atmosfery;
    • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
    • stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
    • Zabawy z Powitanką: Powitanka „Nasza grupa” nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.
    • Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
    • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
    • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
    • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

     

    W czwartki i piątki – język angielski

    We wtorki – Grawitacja

    Muzykoterapia – realizacja planu rocznego

     

     

   • brak danych
    • Planeta dzieci. Trzylatki. Miesięczny plan pracy – grudzień 2020 r. Grupa I Wróbelki

     MUZYKOTERAPIA – Bliżej muzyki – uwrażliwianie dziecka na świat dźwięków i równoważenie jego emocji

      

     Tematy tygodniowe:

      

     1. Nadchodzi zima
     2. Coraz zimniej
     3. Świąteczne przygotowania
     4. Wesołych Świąt

      

     Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

     ·        poznanie oznak zimy;

     ·        umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;

     ·        dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych;

     ·        tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

     ·        kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy;

     ·        nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych;

     ·        ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych;

     ·        nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;

     ·        rozwijanie słuchu i poczucia rytmu;

     ·        umiejętność tańca krokiem dostawnym;

     ·        wyzwalanie ekspresji twórczej;

     ·        zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych;

     ·        kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni;

     ·        nabywanie poczucia satysfakcji;

     ·        uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;

     ·        kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;

     ·        umiejętność wyrażania uczuć;

     ·        nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków;

     ·        uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą;

     ·        wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru;

     ·        rozwijanie umiejętności przeliczania;

     ·        nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila;

     ·        zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – dzwonkami chromatycznymi;

     ·        rozwijanie muzycznych zdolności twórczych;

     ·        wyrabianie wrażliwości muzycznej;

     ·        poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie;

     ·        określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny / ciemny;

     ·        odczuwanie sprawstwa podczas wykonywania eksperymentów;

     ·        określanie sposobów wyrażania miłości;

     ·        kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;

     ·        czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;

     ·        zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;

     ·        określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami;

     ·        nabywanie umiejętności składania życzeń;

     ·        zdobywanie umiejętności szacowania pojemności;

     ·        nabywanie sprawności w pracach gospodarczych;

     ·        przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;

     ·        rozwijanie ekspresji ruchowej;

     ·        kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych;

     ·        umiejętność odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych;

     ·        utrwalanie podstawowych kolorów;

     ·        usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę;

     ·        czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami ;

     ·        odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji;

     ·        nazywanie emocji;

     ·        budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;

     ·        przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;

     ·        utrwalanie nazw części ciała;

     ·        przeliczanie w dostępnym zakresie;

     ·        składanie obrazka z części;

     ·        kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny;

     ·        poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;

     ·        śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem;

     ·        odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia;

     ·        zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;

     ·        umiejętność tworzenia prezentów;

     ·        odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent.

      

     Zadania do codziennej realizacji:

     ·        Zabawy dowolne w sali:

     -       zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;

     -       zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;

     -       wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;

     -       zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;

     -       stwarzanie miłej atmosfery;

     -       zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy;

     -       zachęcanie do odkładania zabawek na miejsce po zabawie.

     ·        Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:

     -       indywidualne kontakty N. z dziećmi;

     -       kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;

     -       zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;

     -       wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;

     -       wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;

     -       budowanie radosnej atmosfery;

     -       zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;

     -       stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

     ·        Zabawy z Powitanką: Nasza grupa” nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.

     ·        Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.

     ·        Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.

     ·        Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

     ·        Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

      

     We wtorek - Grawitacja

                     W każdy czwartek i piątek – język angielski.

     Planeta dzieci. Trzylatek. Miesięczny plan pracy – listopad  2020 grupa I „Wróbelki”

      

      

     Tematy tygodnia:

     2 – 6 XI - Nasza mała ojczyzna

     9 – 13 XI - Mój dom Polska

     16 – 20 XI - Moje hobby

     23 – 28 XI - Ulubione zajęcia

      

      

     Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

     • rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
     • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
     • uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
     • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
     • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
     • uwrażliwianie na piękno wsi ;
     • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
     • kształtowanie pojęcia numer domu;
     • uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
     • przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
     • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
     • uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
     • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
     • rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
     • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
     • zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
     • kształtowanie postaw patriotycznych;
     • budzenie dumy z przynależności narodowej;
     • zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
     • kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
     • rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
     • przeliczanie symboli narodowych;
     • rozpoznawanie symboli narodowych;
     • rozbudzanie postaw patriotycznych;
     • wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
     • uwrażliwianie na folklor;
     • nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
     • wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
     • umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
     • rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.

      

      

     Zadania do codziennej realizacji:

     • Zabawy dowolne w sali:
     • zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
     • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
     • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
     • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
     • stwarzanie miłej atmosfery;
     • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.

      

     • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
     • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
     • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
     • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
     • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
     • wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
     • budowanie radosnej atmosfery;
     • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
     • stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

      

     • Zabawy z Powitanką: „Nasza grupa” nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.
     • Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne, rozwijające motorykę dużą, rozwijające poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.
     • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
     • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
     • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej

      

     W czwartki i piątki – język angielski

     We wtorki – Grawitacja

     Muzykoterapia – realizacja planu rocznego

     P