• 2 Wiewiórki


  • Od marca Plany miesięczne będą zamieszczane tylko na platformie TEAMS.

   Tam też zdjęcia z zająć, filmiki i dużo informacji. 

   Zapraszam do logowania i oglądania co nowego dzieje się w grupie.

    


   Grupa II  WIEWIÓRKI

   Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – luty 2021

   TEMAT TYGODNIA:

   1 -5.02.2021 – Siły przyrody

   8 -12.02.2021 – Cztery żywioły

   15 – 19.02.2021 – Wielka wyprawa

   22 – 26.02.2021 – Nasze podróże

   Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

   • poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”,
   • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci,
   • rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego,
   • rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru,
   • poznanie obiegu wody w przyrodzie,
   • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
   • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
   • nabywanie umiejętności  wnioskowania,
   • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
   • poznanie właściwości wody,
   • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej,
   • rozwijanie umiejętności liczenia,
   • zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości,
   • poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości,
   •  rozwijanie słuchu muzycznego,
   •  rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
   • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
   • poznanie właściwości powietrza,
   • zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji,
   • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
   • wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu,
   • rozwijanie empatii,
   • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
   • budzenie odpowiedzialności za środowisko,
   • poznanie właściwości ognia,
   • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
   • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi,
   • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem,
   • poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka,
   • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
   • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków,
   • budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów,
   • poznawanie własnych możliwości twórczych,
   • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
   • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
   • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała,
   • poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi,
   • kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania,
   • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
   • rozwijanie motoryki małej,
   • budowanie wiary we własne możliwości,
   • poznanie nowej wartości „oszczędność”,
   • zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania,
   • poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
   • kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,
   • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności,
   • poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych,
   • rozwijanie koncentracji uwagi,
   • doskonalenie umiejętności matematycznych,
   • budowanie pewności siebie,
   • poznanie roli tempa w piosenkach,
   • kształtowanie poczucia rytmu,
   • wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia,
   • poznanie budowy samolotu,
   • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
   • rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
   • motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności,
   • poznanie różnych sposobów oszczędzania,
   • kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków,
   • wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,
   • poznanie wybranych owoców tropikalnych,
   • zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
   • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
   • rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
   • budowanie poczucia przynależności do grupy,
   • poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu,
   • rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu,
   • nauka gry na bębenku,
   • budzenie poczucia ciekawości świata,
   • poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy,
   • rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem,
   • zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu.

    

   Zadania do codziennej realizacji:

   1. zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
   2. zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
   3. zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
   4. zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
   5. słuchanie tekstów czytanych przez N.,
   6. zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
   7. zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

    

   W każdy poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (odpowiedzialność, oszczędność).

   W każdy wtorek – grawitacja

   W  czwartek – religia

   W czwartek i piątek – język angielski

   Muzykoterapia – realizacja planu rocznego

   Grupa II  WIEWIÓRKI

   Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – styczeń 2021

   Temat tygodnia:    4 – 8.01.2021   Płynie czas

                                  11 -15.01.2021   Sport to zdrowie

                                 18 – 22.01.2021   Młodsi i starsi 

                                 25 – 29.01.2021   Dbam o zdrowie

   Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

   • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,
   • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,
   • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
   • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
   • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
   • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
   • wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,
   • budowanie wiadomości na temat nocy,
   • dostrzeganie rytmu dzień – noc,
   • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,
   • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,
   • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,
   • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
   • rozwijanie sprawności fizycznej,
   • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
   • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
   • przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi,
   • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
   • nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania,
   • zachęcanie do zgodnej współpracy,
   • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,
   • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
   • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
   • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
   • rozwijanie mowy komunikatywnej,
   • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
   • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,
   • poznanie pojęcia „para”,
   • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
   • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
   • budowanie wiary we własne siły,
   • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
   • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,
   • poznanie zastosowania kalendarza,
   • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,
   • rozwijanie motoryki małej,
   • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
   • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,
   • nabywanie umiejętności formułowania wniosków,
   • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
   • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
   • doskonalenie umiejętności przeliczania,
   • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
   • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki),
   • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
   • poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych,
   • rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej,
   • rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
   • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,
   • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
   • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
   • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
   • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
   • poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”,
   • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,
   • zachęcanie do aktywności ruchowej,
   • poznanie składowych piramidy zdrowia,
   • nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.

    

   Zadania do codziennej realizacji:

   1. zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
   2. zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
   3. zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
   4. zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
   5. słuchanie tekstów czytanych przez N.,
   6. zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
   7. zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

    

   W każdy poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (szacunek, zdrowie).

   W każdy wtorek – grawitacja

   W  czwartek – religia

   W czwartek i piątek – język angielski

   Muzykoterapia – realizacja planu rocznego

    

    

   Grupa II  WIEWIÓRKI

   Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – grudzień 2020

   Temat tygodnia:      30.XI. – 4.XII.   Nadchodzi zima

                                       7.XII.  -  11.XII. Coraz zimniej

                                       14.XII. – 18.XII. Świąteczne przygotowania

                                       21.XII. – 24.XII. Wesołych Świat

   Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

   • poznanie nowej wartości „cierpliwość”,
   • rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym,
   • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
   • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
   • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw,
   • poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy,
   • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
   • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
   • zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom,
   • poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych,
   • kształtowanie umiejętności spostrzegania,
   • nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji,
   • poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki),
   • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
   • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,
   • nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren),
   • poznanie sposobów ochrony przed zimnem,
   • wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży,
   • rozwijanie słuchu fonetycznego,
   • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
   • zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,
   • poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość,
   • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
   • rozwijanie cierpliwości,
   • poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę,
   • wzbogacanie słownika czynnego,
   • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
   • poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,
   • kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,
   • rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,
   • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
   • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
   • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu,
   • rozwijanie tężyzny fizycznej,
   • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
   • poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatów,
   • rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznie wypowiedzi na zadany temat,
   • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
   • poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,
   • rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego,
   • wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,
   • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
   • budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,
   • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
   • rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek,
   • budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
   • poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,
   • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia,
   • poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło,
   • rozwijanie percepcji słuchowej,
   • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
   • poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym,
   • kształtowanie postawy życzliwości,
   • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,
   • ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca,
   • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
   • rozwijanie mowy,
   • uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
   • poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,
   • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań,
   • poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia,
   • rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

    

   Zadania do codziennej realizacji:

   1.      zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

   2.      zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,

   3.      zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

   4.      zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

   5.      słuchanie tekstów czytanych przez N.,

   6.      zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

   7.      zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

    

   W poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (cierpliwość, dobroczynność).

   W  czwartek – religia

   W czwartek i piątek – język angielski

    

   Muzykoterapia – realizacja planu rocznego

   Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – październik/ listopad 2020,  gr II WIEWIÓRKI

   Temat tygodnia: 26 – 30.X. Nasza mała ojczyzna

   2 – 6.XI.  Moje hobby

   9 – 13.XI. Mój dom – Polska

   16 – 20.XI. Ulubione zajęcia

   Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

   • poznanie pojęcia „wolność”;
   • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
   • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
   • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
   • poznanie różnych rodzajów domów,
   • poszerzanie doświadczeń językowych,
   • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
   • ćwiczenie pamięci,
   • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
   • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
   • rozwijanie umiejętności matematycznych,
   • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
   • poznanie dźwięków o różnej wysokości,
   • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
   • doskonalenie sprawności fizycznej,
   • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
   • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
   • rozwijanie zdolności manualnych,
   • rozwijanie pamięci wzrokowej,
   • nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej,
   • rozwijanie logicznego myślenia,
   • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
   • usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”,
   • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
   • uwrażliwienie na potrzeby innych,
   • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
   • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
   • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
   • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
   • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
   • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
   • nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
   • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
   • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
   • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
   • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
   • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
   • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
   • poznanie wartości „kreatywności”,
   • rozwijanie wyobraźni,
   • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
   • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
   • rozwijanie pamięci słuchowej,
   • budzenie empatii,
   • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
   • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
   • utrwalanie liczebników w języku angielskim,
   • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
   • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
   • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
   • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
   • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,
   • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,
   • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność,
   • kształtowanie twórczej, aktywnej postawy,
   • rozwijanie motoryki małej,
   • zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne,
   • poznanie cech wiatru,
   • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,
   • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,
   • poznanie nowych słów w języku angielskim,
   • tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
   • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce, 
   • zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych,
   • poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
   • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
   • poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,
   • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami.

    

   Zadania do codziennej realizacji:

   • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
   • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
   • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
   • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
   • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
   • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
   • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

    

   W poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (wolność, kreatywność).

   W  czwartek – religia

   W czwartki i piątki – język angielski

   Muzykoterapia – realizacja planu rocznego