• 3 Jeżyki

   • Od marca Plany  miesięczne będą zamieszczane tylko na platformie TEAMS.

    Tam też zdjęcia z zająć, filmiki i dużo informacji. 

    Zapraszam do logowania i oglądania co nowego dzieje się w grupie.

     


    Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – luty 2021 r. ”Jeżyki”

     

    Tematy tygodniowe:

    1. Siły przyrody
    2. Cztery żywioły
    3. Wielka wyprawa
    4. Nasze podróże

     

    Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

    • poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”,
    • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci,
    • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
    • rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru,
    • poznanie obiegu wody w przyrodzie,
    • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
    • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
    • nabywanie umiejętności  wnioskowania,
    • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
    • poznanie właściwości wody,
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej,
    • rozwijanie umiejętności liczenia,
    • zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości,
    • poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości,
    •  rozwijanie słuchu muzycznego,
    •  rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
    • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
    • poznanie właściwości powietrza,
    • zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji,
    • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
    • wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu,
    • rozwijanie empatii,
    • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
    • budzenie odpowiedzialności za środowisko,
    • poznanie właściwości ognia,
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
    • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi,
    • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem,
    • poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka,
    • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
    • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków,
    • budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów,
    • poznawanie własnych możliwości twórczych,
    • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
    • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
    • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała,
    • poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi,
    • kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania,
    • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
    • rozwijanie motoryki małej,
    • budowanie wiary we własne możliwości,
    • poznanie nowej wartości „oszczędność”,
    • zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania,
    • poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
    • kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,
    • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności,
    • poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych,
    • rozwijanie koncentracji uwagi,
    • doskonalenie umiejętności matematycznych,
    • budowanie pewności siebie,
    • poznanie roli tempa w piosenkach,
    • kształtowanie poczucia rytmu,
    • wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia,
    • poznanie budowy samolotu,
    • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
    • rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
    • motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności,
    • poznanie różnych sposobów oszczędzania,
    • kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków,
    • wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,
    • poznanie wybranych owoców tropikalnych,
    • zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
    • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
    • rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
    • budowanie poczucia przynależności do grupy,
    • poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu,
    • rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu,
    • nauka gry na bębenku,
    • budzenie poczucia ciekawości świata,
    • poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy,
    • rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem,
    • zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu.

     

     

    Zadania do codziennej realizacji:

    • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
    • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
    • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
    • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
    • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
    • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
    • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

     

    W każdy poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (odpowiedzialność, oszczędność).

    W każdy wtorek – praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu.

    W co drugą środę – zajęcia z wykorzystaniem kodowania.

    W każdy czwartek – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

    W każdy wtorek - Grawitacja

    W każdy czwartek – religia

    W każdy czwartek i piątek – język angielski.

    Muzykoterapia – realizacja planu rocznego.

     

     

     

     

    Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – styczeń 2021 grupa III „Jeżyki”

     

    Tematy tygodnia:

     

    1. Płynie czas
    2. Młodsi i starsi
    3. Sport to zdrowie
    4. Dbam o zdrowie

     

    Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

    • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,
    • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,
    • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
    • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
    • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
    • wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,
    • budowanie wiadomości na temat nocy,
    • dostrzeganie rytmu dzień – noc,
    • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,
    • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,
    • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,
    • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
    • rozwijanie sprawności fizycznej,
    • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
    • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
    • przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi,
    • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
    • nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania,
    • zachęcanie do zgodnej współpracy,
    • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,
    • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
    • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
    • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
    • rozwijanie mowy komunikatywnej,
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
    • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,
    • poznanie pojęcia „para”,
    • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
    • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
    • budowanie wiary we własne siły,
    • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
    • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,
    • poznanie zastosowania kalendarza,
    • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,
    • rozwijanie motoryki małej,
    • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
    • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,
    • nabywanie umiejętności formułowania wniosków,
    • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
    • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
    • doskonalenie umiejętności przeliczania,
    • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
    • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki),
    • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
    • poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych,
    • rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej,
    • rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
    • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,
    • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
    • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
    • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
    • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
    • poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”,
    • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,
    • zachęcanie do aktywności ruchowej,
    • poznanie składowych piramidy zdrowia,
    • nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.

     

    Zadania do codziennej realizacji:

    • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
    • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
    • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
    • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
    • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
    • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
    • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

     

    W każdy poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (szacunek, zdrowie).

    W każdy wtorek – praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu.

    W co drugą środę – zajęcia z wykorzystaniem kodowania.

    We wtorki - Grawitacja

    W czwartki - Religia

    W czwartki i piątki - Język angielski

    Muzykoterapia - realizacja planu rocznego

     

     

    Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – grudzień 2020 r. grupa III „Jeżyki”

     

    Plany tygodniowa:

    1. Nadchodzi zima
    2. Coraz zimniej
    3. Świąteczne przygotowania
    4. Wesołych Świąt!

     

    Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

    • poznanie nowej wartości „cierpliwość”,
    • rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym,
    • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
    • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
    • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw,
    • poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy,
    • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
    • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
    • zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom,
    • poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych,
    • kształtowanie umiejętności spostrzegania,
    • nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji,
    • poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki),
    • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
    • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,
    • nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren),
    • poznanie sposobów ochrony przed zimnem,
    • wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży,
    • rozwijanie słuchu fonetycznego,
    • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
    • zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,
    • poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość,
    • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
    • rozwijanie cierpliwości,
    • poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę,
    • wzbogacanie słownika czynnego,
    • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
    • poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,
    • kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,
    • rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,
    • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
    • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
    • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu,
    • rozwijanie tężyzny fizycznej,
    • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
    • poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatów,
    • rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznie wypowiedzi na zadany temat,
    • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
    • poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,
    • rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego,
    • wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,
    • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
    • budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,
    • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
    • rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek,
    • budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
    • poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,
    • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia,
    • poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło,
    • rozwijanie percepcji słuchowej,
    • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
    • poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym,
    • kształtowanie postawy życzliwości,
    • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,
    • ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca,
    • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
    • rozwijanie mowy,
    • uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
    • poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,
    • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań,
    • poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia,
    • rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

     

    Zadania do codziennej realizacji:

    • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
    • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
    • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
    • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
    • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
    • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
    • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

     

     

    W każdy W każdy poniedziałek - zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (cierpliwość, dobroczynność).

    W każdy wtorek - praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu.

    W co drugą środę - zajęcia z wykorzystaniem kodowania.

    We wtorki - Grawitacja

    W czwartki - Religia

    W czwartki i piątki - Język angielski

    Muzykoterapia - realizacja planu rocznego

     

     

     

    Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – listopad 2020 grupa III „Jeżyki”

     

    Tematy tygodnia:

    2 – 6 XI - Nasza mała ojczyzna

    9 – 13 XI - Mój dom Polska

    16 – 20 XI - Moje hobby

    23 – 28 XI - Ulubione zajęcia

     

    Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

    • poznanie pojęcia „wolność”;
    • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
    • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
    • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
    • poznanie różnych rodzajów domów,
    • poszerzanie doświadczeń językowych,
    • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
    • ćwiczenie pamięci,
    • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
    • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
    • rozwijanie umiejętności matematycznych,
    • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
    • poznanie dźwięków o różnej wysokości,
    • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
    • doskonalenie sprawności fizycznej,
    • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
    • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
    • rozwijanie zdolności manualnych,
    • rozwijanie pamięci wzrokowej,
    • nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej,
    • rozwijanie logicznego myślenia,
    • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
    • usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”,
    • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
    • uwrażliwienie na potrzeby innych,
    • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
    • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
    • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
    • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
    • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
    • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
    • nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
    • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
    • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
    • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
    • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
    • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
    • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
    • poznanie wartości „kreatywności”,
    • rozwijanie wyobraźni,
    • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
    • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
    • rozwijanie pamięci słuchowej,
    • budzenie empatii,
    • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
    • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
    • utrwalanie liczebników w języku angielskim,
    • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
    • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
    • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
    • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
    • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,
    • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,
    • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność,
    • kształtowanie twórczej, aktywnej postawy,
    • rozwijanie motoryki małej,
    • zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne,
    • poznanie cech wiatru,
    • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,
    • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,
    • poznanie nowych słów w języku angielskim: wind, silence,
    • tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
    • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce, 
    • zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych,
    • poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
    • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
    • poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,
    • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami.

     

    Zadania do codziennej realizacji:

    ·         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

    ·         zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,

    ·         zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

    ·         zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

    ·         słuchanie tekstów czytanych przez N.,

    ·         zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

    ·         zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

     

    W każdy poniedziałek - zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (wolność, kreatywność).

    W każdy wtorek - praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu.

    W co drugą środę - zajęcia z wykorzystaniem kodowania.

    We wtorki - Grawitacja

    W czwartki - Religia

    W czwartki i piątki - Język angielski

    Muzykoterapia - realizacja planu rocznego

     

     

     

   brak danych