• RODO

     • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w czasie pandemii COVID 19 i zdalnego nauczania

     • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO

      zdalne nauczanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

      Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”):

      1. Informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska będą przetwarzane przez Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym (dalej jako „ADO”), adres:      05-540 Zalesie Górne ul. Młodych Wilcząt 7, jako Administratora danych osobowych.
      2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail b.duch@obslugarodo.pl
      3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1:
      1. lit. c) RODO realizacja obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”.
      2. lit. d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
      3. lit. e) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
      1. Dane osobowe, o których mowa w § 9 rozporządzenia tj. 1)imię i nazwisko ucznia; 2)informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty,  placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, 3)imię (imiona) i nazwisko nauczyciela; 4)elektronicznej nauczyciela;
      2. Dane osobowe, przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane. Dane osobowe przetwarzane w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej  przechowuje przez okres przewidziany § 9 ww. rozporządzenia tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Dane osobowe przetwarzane w platformach edukacyjnych, które Administrator wykorzystuje na podstawie podpisanej umowy o powierzeniu przetwarzania danych przetwarzane są przez czas trwania umowy oraz okresy archiwizacyjne wynikające z powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące archiwizacji danych (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach); 
      3. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
       1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
       2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO lub obowiązujących przepisów,
      4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
      5. Przysługuje Pani/Panu do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
       w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).