• RODO

     • Zgoda na wykorzystanie wizerunku

     •  

      ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA


       

      Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                        i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie:

      1. zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych zorganizowanych przez Przedszkole Nr 7 w Zalesiu Górnym ul. Młodych Wilcząt 7 oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach
      2. prac wykonanych przez moje dziecko

      Wyżej wymienione materiały mogą być publikowane na stronie internetowej przedszkola, profilach internetowych zarządzanych przez Przedszkole Nr 7 takich jak, Facebook, Google dokumenty i inne oraz w mediach w celu informacji                i promocji przedszkola

       

      Imię i nazwisko ucznia

      Imię i nazwisko
      rodziców /
      opiekunów prawnych*  

      Czytelny podpis
      rodziców /
      opiekunów prawnych *       

       

       

      *niepotrzebne skreślić

       

                                                         ……………………………

                                                                                                                      data i podpis