• RODO

     • Informacja dla rodziców/ opiekunów

     • KLAUZULA INFORMACYJNA

       

      Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

       

      informuję, że:

       

       

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 7 w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt 7, 05-540 Zalesie Górne kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu  22 726 65 50
      2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email b.duch@obslugarodo.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, seria                 i numer dokumentu tożsamości, PESEL, bądź adresu e-mail będą przetwarzane w celu realizacji udzielonego przez przedstawiciela ustawowego dziecka upoważnienia i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
      4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym realizacje upoważnienia (np. do odbioru dziecka z placówki) a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak takiej możliwości. Źródłem pochodzenia Pana/Pani danych jest upoważnienie udzielone przez przedstawiciela ustawowego dziecka
      5. Dane osobowe będą przekazywane jedynie pracownikom administratora danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
      6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas udzielonego upoważnienia, Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
      7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w sytuacja kiedy będzie to dopuszczalne przepisami prawa.
      8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

       

       

      Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną:

       

       

      Data i Podpis  …………………………………………………..